Schëfferveraïn St. Nicolas Waasserbëlleg

1940 LIESELOTTE Bernard Kieffer Thiebes