Schëfferveräin St. Nicolas

1965 ALCEDO ATTILA Charles Roger Welsch