Schëfferveräin St. Nicolas

1982 MELUSINA Jacques Faber Hengen