Schëfferveräin St. Nicolas

1923 MARIE Fam. Baumann vum Niklosshaus Waasserbelleg