Schëfferveräin St. Nicolas

1926 VIANDEN Carl Welsch Reinert