Schëfferveräin St. Nicolas

1932 AERA Carl Welsch Reinert ALPHA