Schëfferveraïn St. Nicolas Waasserbëlleg

1932 AERA Carl Welsch Reinert ALPHA